Oznámení o ochraně osobních údajů Casio Europe

My, Casio Europe GmbH, Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt („Casio Europe“), Vám předkládáme toto Oznámení o ochraně osobních údajů, abychom Vás informovali o našich postupech týkajících se shromažďování, uchovávání, používání, zveřejňování nebo výmazu (dále společně „zpracovat“ nebo „zpracování“) Vašich osobních údajů v souvislosti s Účely stanovenými v Prohlášení o souhlasu výše. Vezměte prosím na vědomí, že toto oznámení se týká pouze informací, které jsou důležité pro Program Casio Teacher Member, a nevztahuje se na obecné zpracovávání osobních údajů společností Casio Europe. Další informace o zpracovávání osobních údajů společností Casio Europe naleznete na adrese: https://www.casio-europe.com/euro/privacy-policy/

1. Kontaktní informace o úředníkovi pro ochranu osobních údajů společnosti Casio Europe

CASIO Europe GmbH
Úředník pro ochranu údajů
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt
Německo
Telefon: +49 (0)40–528 65-0
e-mail: dataprotection@casio.de

2. Právní základ

Zpracování vychází z Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - „GDPR“), který poskytnete vyplněním a předložením výše uvedeného Prohlášení o souhlasu. Udělení souhlasu je dobrovolné.

3. Převody Vašich Osobních údajů

Vaše Osobní údaje převedeme následujícím příjemcům pro Účely popsané v Prohlášení o souhlasu:

 • (i) poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají údaje naším jménem;
 • (ii) ostatním společnostem ze skupiny Casio;
 • (iii) a/nebo – je aplikovatelné pouze pokud máte sídlo v České republice - FAST ČR, a.s. [(ii) FAST ČR, a.s. [(ii) FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, CZ-25101 Říčany; tel +420 323 204 111; E-mail: casio@fastcr.cz], distribuční partner společnosti Casio Europe v České republice;
 • (iv) a/nebo – je aplikovatelné pouze pokud máte sídlo v Maďarsku - FAST, [Fast Hungary Kft. 2310 Szigetszentmiklós Kántor u. 10, Maďarsko, tel.: +36 23 330 830 E-mail: info@fasthungary.hu ], distribuční partner společnosti Casio Europe v Maďarsku;
 • (v) a/nebo - je aplikovatelné pouze pokud máte sídlo v Srbsku - [.Eurocom international d.o.o. Batajnički drum 211B, 11180 Bělehrad, Srbsko Tel: +381 11 4155 000 info@casiosrbija.rs], distribuční partner Casio Europe v Srbsku;
 • (vi) výše uvedení příjemci Vašich Osobních údajů mohou mít sídlo v zemích mimo Evropskou unii, pro které Evropská komise může nebo nemusí vydat rozhodnutí o přiměřenosti.
  V každém případě společnost Casio Europe uzavřela příslušné dohody o předávání údajů, včetně dohod založených na standardních smluvních ustanoveních (2010/87/EU a/nebo 2004/915/ES), jak je uvedeno v čl. 46 bod 5 GDPR nebo jiných vhodných prostředcích, které jsou přístupné prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Tím jsme zajistili, že všichni příjemci mimo EHP budou zajišťovat odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a že jsou zavedena vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou nebo pozměněním, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a před všemi ostatními nezákonnými formami zpracování.
4. Uchovávání dat

Vaše osobní údaje budou uloženy a / nebo zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Pokud je zahájeno soudní řízení, Vaše osobní údaje mohou být uloženy až do konce takového řízení, včetně případných lhůt pro odvolání, a poté budou smazány nebo archivovány, jak to připouští platné právo. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po dobu nezbytnou nebo povolenou podle platného práva. Poté Vaše osobní údaje odstraníme z našich systémů a záznamů a / nebo podnikneme kroky k jejich řádné anonymizaci, abyste z nich již nemohli být identifikováni.

5. Vaše práva

V rámci GDPR máte následující zákonná práva, která můžete uplatňovat vůči Casio Europe za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.

 • (i) Právo na přístup k údajům: Podle čl. 15 GDPR máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Osobní údaje, které se vás týkají a pokud tomu tak je, požádat o přístup k Osobním údajům. Máte právo získat kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za další vámi vyžádané kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek zohledňující vzniklé administrativní náklady.
 • (ii) Právo na opravu údajů: Podle čl. 16 GDPR máte právo od nás požadovat opravu nepřesných Osobních údajů, které se Vás týkají.
 • (iii) Právo na výmaz (právo být zapomenut): Podle čl. 17 GDPR máte právo nás požádat o vymazání Vašich Osobních údajů a v takovém případě musíme vyhovět.
 • (iv) Právo na omezení rozsahu zpracování: Podle čl. 18 GDPR máte právo požádat o omezení zpracování Vašich Osobních údajů.
 • (v) Právo na přenositelnost údajů: Podle čl. 20 GDPR máte právo přijmout Osobní údaje týkající se Vás, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto Osobní údaje jiné osobě aniž bychom Vám v tom bránili.

Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na [úředníka pro ochranu údajů společnosti Casio Europe dataprotection@casio.de].

V případě stížností máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu nebo v případě údajného porušení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Oznámení o ochraně osobních údajů Casio

My, Casio Computer Co. Ltd., se sídlem na adrese 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokio 151-8543, Japonsko (“Casio”) Vám předkládáme toto Oznámení o ochraně osobních údajů, abychom Vás informovali o našich postupech týkajících se shromažďování, uchovávání, používání, zveřejňování nebo výmazu (dále společně „Zpracovat“ nebo „Zpracování“) Vašich osobních údajů v souvislosti s účely Casio ID a s programem Casio Teacher Member („Program“) stanovenými v Prohlášení o souhlasu výše. Vezměte prosím na vědomí, že toto oznámení se týká pouze informací, které jsou důležité pro registraci u Casio ID v souvislosti s Programem a nevztahuje se na obecné zpracovávání osobních údajů společností Casio. Další informace o zpracovávání osobních údajů společností Casio na adrese: https://auth.casio-intl.com/casio_contents/terms/index.html

1. Kontaktní informace o úředníkovi pro ochranu osobních údajů společnosti Casio
Název společnosti:   Casio Computer Co., Ltd.
Adresa:   6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokio 151-8543, Japonsko
Kontakt:   https://auth.casio-intl.com/casio_contents/contact/index.html

Náš zástupce v EU (k dispozici pouze v EU)
Casio Europe GmbH/
Casio-Platz 1 D-22848 Norderstedt, Germany
e-mail: dataprotection@casio.de

2. Právní základ

Zpracování vychází z Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - „GDPR“), který poskytnete vyplněním a předložením výše uvedeného Prohlášení o souhlasu. Udělení souhlasu je dobrovolné.

3. Převody Vašich Osobních údajů

Vaše Osobní údaje převedeme následujícím příjemcům pro Účely popsané v Prohlášení o souhlasu:

 • (i) poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají údaje naším jménem;
 • (ii) ostatním společnostem ze skupiny Casio, zejména Casio Europe;
4. Uchovávání dat

Vaše osobní údaje budou uloženy a / nebo zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Pokud je zahájeno soudní řízení, Vaše osobní údaje mohou být uloženy až do konce takového řízení, včetně případných lhůt pro odvolání, a poté budou smazány nebo archivovány, jak to připouští platné právo. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po dobu nezbytnou nebo povolenou podle platného práva. Poté Vaše osobní údaje odstraníme z našich systémů a záznamů a / nebo podnikneme kroky k jejich řádné anonymizaci, abyste z nich již nemohli být identifikováni.

5. Vaše práva

V rámci GDPR máte následující zákonná práva, která můžete uplatňovat vůči Casio za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.

 • (i) Právo na přístup k údajům: Podle čl. 15 GDPR máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Osobní údaje, které se vás týkají a pokud tomu tak je, požádat o přístup k Osobním údajům. Máte právo získat kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za další vámi vyžádané kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek zohledňující vzniklé administrativní náklady.
 • (ii) Právo na opravu údajů: Podle čl. 16 GDPR máte právo od nás požadovat opravu nepřesných Osobních údajů, které se Vás týkají.
 • (iii) Právo na výmaz (právo být zapomenut): Podle čl. 17 GDPR máte právo nás požádat o vymazání Vašich Osobních údajů a v takovém případě musíme vyhovět.
 • (iv) Právo na omezení rozsahu zpracování: Podle čl. 18 GDPR máte právo požádat o omezení zpracování Vašich Osobních údajů.
 • (v) Právo na přenositelnost údajů: Podle čl. 20 GDPR máte právo přijmout Osobní údaje týkající se Vás, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto Osobní údaje jiné osobě aniž bychom Vám v tom bránili.
 • Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte prosím https://auth.casio-intl.com/casio_contents/contact/index.html

V případě stížností máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu nebo v případě údajného porušení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.