คำบอกกล่าวเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำบอกกล่าวเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้กำหนดวิธีการที่บริษัท คาสิโอ คอมพิวเตอร์ จำกัดจะถือครองและใช้ข้อมูลของท่านเมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนและใช้บริการของบริษัทซึ่งบริษัทได้จัดให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ "edu casio" ซึ่งเป็นเว็บไซท์เกี่ยวกับการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ")

1. ข้อมูลของสมาชิก

เมื่อท่านลงทะเบียนและใช้บริการ บริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้ ("ข้อมูลของสมาชิก")

 • (i)ข้อมูลที่จำเป็นในการลงทะเบียนเพื่อรับบริการ เช่น ชื่อนามสกุลของท่าน วันเกิด เพศ อีเมลแอดเดรส และชื่อโรงเรียน
 • (ii)Cookies
  • *เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่านและจะเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของท่าน Cookies
   ได้รับการออกแบบมาเพื่อจะทำให้บริษัทสามารถให้บริการที่ดีขึ้นและเหมาะกับท่านมากขึ้นเมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท และจะมีการส่งไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทกำหนดไว้เป็นระยะโดยอัตโนมัติ
 • (iii)Web beacons
  • * Web beacon เป็นไฟล์ภาพขนาดเล็กที่มองไม่เห็นที่ใส่ไว้ในเว็บไซต์ หรือ อีเมล HTML เพื่อติดตามดูกิจกรรมต่างๆ ของท่าน เช่น การเข้าเว็บไซต์ และเปิดอ่านอีเมล Web beacons จะส่งไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทกำหนดไว้เป็นระยะโดยอัตโนมัติ
2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

บริษัทจะใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • (i)ให้บริการและปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น
 • (ii)สำรวจและวิเคราะห์การใช้บริการของท่าน และการค้นหาบนเว็บไซต์ของบริษัท
 • (iii)ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ เช่น การปรับปรุงต่างๆ เกี่ยวกับบริการ การเชิญร่วมงาน และการแนะนำบริการใหม่ๆ
 • (iv)เก็บรักษาและจัดการประวัติข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการค้นหาบนเว็บไซต์ของบริษัท และการใช้บริการของท่าน
 • (v)ตอบข้อซักถามของท่าน
 • (vi)ทำการตลาดเพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงบริการหรือสินค้าของบริษัท
3. การจัดการข้อมูลของสมาชิก

บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอ และจะจัดการข้อมูลของสมาชิกตามวิธีการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Personally Identifiable Information) ที่เป็นข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลของสมาชิก นอกจากนี้ในคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้วบริษัทจะปฏิบัติตาม "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ของบริษัท

"นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ของบริษัท

4. สถานที่จัดเก็บข้อมูล

ระบบสำหรับให้บริการจะใช้บริการ Cloud Service ที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการ ดังนั้นข้อมูลของสมาชิกจะส่งไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ และเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวอาจอยู่นอกประเทศของท่าน

5. การให้และเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกต่อบุคคลภายนอก

อาจมีการจัดส่งและเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกต่อบริษัทย่อย ผู้จัดจำหน่าย ผู้ร่วมให้บริการ และผู้รับจ้างช่วงของบริษัทเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลของสมาชิกได้ นอกจากนี้บริษัทอาจให้และเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกหากศาลหรือหน่วยงานราชการร้องขอ กำหนด หรือมีคำสั่งโดยเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. การให้ข้อมูลไม่ได้เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ

ท่านไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดที่จะต้องให้ข้อมูลของท่านแก่บริษัท อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลของสมาชิกที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่บริษัท ท่านอาจไม่ได้รับบริการบางส่วนหรือทั้งหมด

7. Cookies

บริษัทใช้ระบบ Google Analytics (*1) ในการจัดเก็บและวิเคราะห์สถิติต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลของสมาชิก ซึ่ง Google Analytics จะใช้ Cookies เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติแต่จะไม่รวมไปถึงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงบุคคล และบรรดาข้อมูลที่ Cookies จัดเก็บจะมีการจัดการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Google Inc (*2) หากท่านต้องการไม่ให้ระบบ Google Analytics ทำการจัดเก็บข้อมูลด้วย Cookies โดยอัตโนมัติ ขอให้ท่านติดตั้งระบบ "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" (*3) และให้ระบบดังกล่าวทำงานกับเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน

8. การเปลี่ยนแปลงคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการเปลี่ยนแปลงคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับทันทีเว้นแต่จะได้มีการระบุวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับเป็นวันอื่น

9. วิธีการติดต่อกับบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดเกี่ยวกับคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตาม URL ด้านล่างนี้ [https://eduentry.casio-intl.com/thailand]]